Co oznaczają grupy ATEX?

huta

Blog 30 listopada 2021

Praca w przemyśle petrochemicznym, naftowym i gazowym bądź też w elektrowniach i zakładach chemicznych lub farmaceutycznych wymaga przestrzegania podwyższonych standardów bezpieczeństwa. Wszystkie te miejsca, w których istnieje zagrożenie wybuchu, muszą być szczególnie chronione, dlatego urządzenia tam wykorzystywane powinny posiadać specjalne oznaczenia informujące o dopuszczeniu do pracy w wymagających warunkach. Jednym z takich oznaczeń jest certyfikat ATEX (Atmosphere Ecplosible) opracowany na podstawie unijnych dyrektyw w 2003 roku. Jak interpretować oznaczenia ATEX i co oznaczają poszczególne grupy? Zapoznaj się z nimi w dalszej części artykułu.

Pierwszy ciąg oznaczeń

Przejdźmy od razu do rzeczy: ATEX odnosi się do dwóch unijnych dyrektyw, które dotyczą wymogów wprowadzania do obrotu aparatury sterującej, zabezpieczającej i regulacyjnej używanej w strefie zagrożenia wybuchowego oraz eksploatacji urządzeń zgodnie z zasadami ochrony przeciwwybuchowej. Produkty spełniające wymogi ATEX oznacza się za pomocą ciągu cyfr i liter. W pierwszym ciągu oznaczeń mamy kolejno:

 • oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego literami Ex zapisane konkretną czcionką; litery zamknięte w obramowaniu o kształcie sześcioboku,
 • grupę urządzenia lub systemu ochronnego – grupa I – urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, grupa II – urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych innych niż wymienione w grupie I,
 • kategorię urządzenia lub systemu ochronnego wg ATEX – kategoria M1 i M2 dla grupy I, kategoria 1, 2 i 3 dla grupy II; przy grupie II dodatkowym symbolem jest litera oznaczająca warunki pracy,
 • litery Ex – symbol oznaczający, że urządzenie lub system ochrony spełnia wymagania jednej z norm budowy,
 • opis dotyczący rodzaju budowy oznaczone małymi literami, np. osłony ognioszczelne oznaczane literą d, osłony gazowe z nadciśnieniem oznaczane literą p, nawiązujące do konkretnej normy,
 • grupa urządzenia elektrycznego przeznaczonego do przestrzeni zagrożonej wybuchem (konkretnie: Grupa I – zakłady górnicze, w których występuje zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, Grupa II – przestrzenie zagrożone wybuchem gazów, par, mgieł inne niż wymienione w Grupie I, poza zakładami górniczymi, Grupa III – przestrzenie zagrożone wybuchem pyłów inne niż wymienione w Grupie I),
 • (opcjonalnie) klasa temperaturowa dla grupy II – oznaczenie maksymalnej temperatury powierzchni urządzenia w st. C, symbolizowane literą T i cyfrą od 1 do 6.
 • poziom zabezpieczenia urządzenia.

Pozostałe oznakowania według dyrektyw ATEX

Według dyrektyw ATEX we właściwych oznakowaniach powinny się pojawić także litery CE, które są deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. Mamy do tego jeszcze jeden ciąg znaków:

 • symbol jednostki notyfikowanej wydającej certyfikat badania typu urządzenia, systemu ochronnego lub aparatury,
 • ostatnie dwie cyfry roku wydania certyfikatu,
 • ATEX – informacja, że certyfikat wydany jest w oparciu o wymagania zasadnicze ATEX,
 • numer kolejny certyfikatu w roku,
 • (opcjonalnie) dodatkowe oznakowanie.

To jedynie ogólna prezentacja oznaczeń, pod którymi kryją się konkretne informacje. Temat możemy zgłębić, szukając opisów danych symboli i ich znaczenia.

W ofercie RDL Hydraulics znajdziecie szeroki zakres produktów przystosowanych do pracy w strefie wybuchu, dopuszczonych dzięki dyrektywie ATEX.

Zapraszamy do kontaktu, nasi eksperci pomogą w doborze, wytypują produkt i dostarczą do miejsca przeznaczenia.

Blog